• සිරි ධම්මාරාම මහා විහාරය, නුගේගොඩ
  • +94 11 285 4842
  • සිරි ධම්මාරාම මහා විහාරය, නුගේගොඩ
  • +94 11 285 4842

පුවත්

වාර්ශිකව සිදු කරණු

This event was held on the 5th to commemorate the

වාර්ෂික ගුණ සමරු පිංකම