• සිරි ධම්මාරාම මහා විහාරය, නුගේගොඩ
  • +94 11 2854843
  • සිරි ධම්මාරාම මහා විහාරය, නුගේගොඩ
  • +94 11 2854843

දායක සභාව

සිරි ධම්මාරාම දායක සභාව

විහාරස්ථානයෙහි ආරම්භක වකවානුවෙහි සිට ම ක‍්‍රියාත්මක වන සිරි ධම්මාරාම දායක සභාව විහාරස්ථානයෙහි සියලූම ආගමික සාමාජික කාර්යයන්හි දී සහ සංවර්ධන කටයුතුවල දී ප‍්‍රමුඛ දායකත්වය ලබා දෙමින් ප‍්‍රබල ශක්තියක් ලබා දෙයි. අප නායක ස්වාමින් වහන්සේ විසින් විහාරස්ථානය තුළ ක‍්‍රියාත්මක කරන ලද සියලූ සංවර්ධන කටයුතු සදහා දායක සභාවේ නිලධාරී මණ්ඩලය ඇතුඑ සාමාජික පිරිස ලබාදෙන සහයෝගය අප නායක ස්වාමින් වහන්සේ නිතර සිහිපත් කරති. දායක සභාවේ වත්මන් සභාපතිතුමා මොහාන්ලාල් ගේ‍්‍රරු මැතිතුමා වන අතර එතුමන් විසින් හා ලයිසියම් ආයතනය මගින් විහාරස්ථානයෙහි සියලූ ආගමික, ශාසනික කටයුතු සදහා විශාල අනුග‍්‍රහයක් සහ ශක්තියක් ලබා දෙන්නේ විහාරස්ථානයෙහි කටයුතු ද තම ජීවිතයේ එක් කාර්යයක් ලෙස සලකමිනි. මෙය ද අප නායක ස්වාමින් වහන්සේ ලද භාග්‍යයක් ලෙස සිතිය හැකිය.