• සිරි ධම්මාරාම මහා විහාරය, නුගේගොඩ
  • +94 11 285 4842
  • සිරි ධම්මාරාම මහා විහාරය, නුගේගොඩ
  • +94 11 285 4842

සුචරිත යොවුන් සංගමය

නුගේගොඩ ප්‍රදේශයේ තරුණ තරුණියන්ගේ සමාජීය පසුබිම වඩාත් හරවත් සහ ගුණ දහමින් ශක්තිමත් කිරීම හා ඔඋන්ගේ සබැ හැකියාවන් සොයා යාම සුචරිත යොවුන් සංගමයේ ප්‍රධාන අරමුනයි.