• සිරි ධම්මාරාම මහා විහාරය, නුගේගොඩ
  • +94 11 285 4842
  • සිරි ධම්මාරාම මහා විහාරය, නුගේගොඩ
  • +94 11 285 4842

අප හා සම්බන්ධ වන්න

ලිපිනය හා විමසීම්

සිරි ධම්මාරාම මහ විහාරය, නුගේගොඩ
Call/Fax: +94 11 285 4842
info@siridhammaramaya.com

   

ශ‍්‍රී සුචරිත වර්ධන දහම් පාසල (සිංහල/English)
sucharithads@gmail.com

   

සුචරිත යොවුන් සංගමය
clubsyouth@gmail.com