• සිරි ධම්මාරාම මහා විහාරය, නුගේගොඩ
  • +94 11 285 4842
  • සිරි ධම්මාරාම මහා විහාරය, නුගේගොඩ
  • +94 11 285 4842

550 ජාතක පොත් වහන්සේ

001 Apannaka Jathakaya
002 Wannupatha Jathakaya
003 Seriwanija Jathakaya
004 Chullasetti Jathakaya
005 Thandula naali Jathakaya
006 Dewa darma Jathakaya
007 Katahari Jathakaya
008 Gamini Jathakaya
009 Makadewa Jathakaya
010 Suka vihari Jathakaya
011 Lakkana miga Jathakaya
012 Malutha Jathakaya
013 Aayachitha bakktha Jathakaya
014 Kurunga miga Jathakaya
015 Aajanna Jathakaya
016 Nigroda miga Jathakaya
017 Kandina Jathakaya
018 Watha miga Jathakaya
019 karadiya Jathakaya
020 Thipallaththa miga Jathakaya
021 Mathaka Baktha Jathakaya
022 Nalapana Jathakaya
023 Kukkura Jathakaya
024 Boja janeeya Jathakaya
025 Thirtha Jathakaya
026 Mahila muka.pdf Jathakaya
027 Abinha Jathakaya
028 Nani visala Jathakaya
029 Kanaha Jathakaya
030 Munika Jathakaya
031 Kulawaka Jathakaya
032 Nachcha Jathakaya
033 Samemadamana Jathakaya
034 Mathsya Jathakaya
035 Wattaka Jathakaya
036 Sakuna Jathakaya
037 Thiththira Jathakaya
038 Baka Jathakaya
039 Nanda Jathakaya
040 Kapotha Jathakaya
041 Weluka Jathakaya
042 Makasa Jathakaya
043 Rohini Jathakaya
044 Aarama dushaka Jathakaya
045 Waaruni Jathakaya
046 Nakkaththa Jathakaya
047 Dumemada Jathakaya
048 Chulajanaka Jathakaya
049 Punnapathi Jathakaya
050 Pala Jathakaya
051 Kadirahara Jathakaya
052 Panchayuda Jathakaya
053 Kachanaskanda Jathakaya
054 Wanarinda Jathakaya
055 Beriwada Jathakaya
056 Shanka damana Jathakaya
057 Thakka Jathakaya
058 Durachara Jathakaya
059 Anabirathi Jathakaya
060 Mudulakkana Jathakaya
061 UChchanga Jathakaya
062 Saketha Jathakaya
063 Warana Jathakaya
064 Machcha Jathakaya
065 Asankiya Jathakaya
066 Kalakanni Jathakaya
067 Losaka Jathakaya
068 Wedabba Jathakaya
069 Maha silawa Jathakaya
070 Thayo damma Jathakaya
071 Asatha mantha Jathakaya
072 Andabootha Jathakaya
073 Visa wantha Jathakaya
074 kuddala Jathakaya
075 Silawa nagaraja Jathakaya
076 Sachchan kira Jathakaya
077 Rukka damma Jathakaya
078 Maha supina Jathakaya
079 Illisa Jathakaya
080 Karassara Jathakaya
081 Beemasena Jathakaya
082 Surapana Jathakaya
083 Miththa vindaka Jathakaya
084 Aththassachara Jathakaya
085 Kampakka Jathakaya
086 Silavimansa Jathakaya
087 Mangala Jathakaya
088 Saramba Jathakaya
089 Kuhaka Jathakaya
090 Akathannutha Jathakaya
091 Liththa Jathakaya
092 Mahasara Jathakaya
093 Viswasa bojana Jathakaya
094 Lomahansa Jathakaya
095 Maha sudarsana Jathakaya
096 Thela paththa Jathakaya
097 Nama siddi Jathakaya
098 Kuta wanija Jathakaya
099 Parosahassa Jathakaya
100 Agatha rupa Jathakaya
101 Vithiya parosahassa Jathakaya
102 Pannika Jathakaya
103 Weri Jathakaya
104 VIthiya miththavinda Jathakaya
105 Dubbala katta Jathakaya
106 Udanchani Jathakaya
107 Salika Jathakaya
108 Bahiya Jathakaya
109 Kuddaka poowa Jathakaya
110 Prathama Jathakaya
111 Mitha chinthi Jathakaya
112 Sakuna Jathakaya
113 Dubbatha Jathakaya
114 Thiththira Jathakaya
115 Wattaka Jathakaya
116 Akalaravi Jathakaya
117 Bandana mokka Jathakaya
118 Kusanali Jathakaya
119 Dumemada Jathakaya
120 Nagulisa Jathakaya
121 Aba Jathakaya
122 Katahaka Jathakaya
123 Chanda baya Jathakaya
124 Prathama Pushparathna Jathakaya
125 Asilakkana Jathakaya
126 Kalanduka Jathakaya
127 Bilara Jathakaya
128 Aggidaththa Jathakaya
129 Kosiya Jathakaya
130 Asampadana Jathakaya
131 Panchagaru Jathakaya
132 Gasana Jathakaya
133 Suwarnahansa Jathakaya
134 Babbu Jathakaya
135 Goda Jathakaya
136 Ubayabrashta Jathakaya
137 Kaka Jathakaya
138 Vithiya goda Jathakaya
139 vithiya sigala Jathakaya
140 Virochana Jathakaya
141 Nan guta Jathakaya
142 Rada Jathakaya
143 kaka Jathakaya
144 Vithiya pushparathna Jathakaya
145 Thrutiya sigala Jathakaya
146 Virochana Jathakaya
147 Sanjeewaka Jathakaya
148 rajowada Jathakaya
149 sigala Jathakaya
150 sukara Jathakaya
151 uraga Jathakaya
152 gagga Jathakaya
153 alina chiththa Jathakaya
154 guna Jathakaya
155 suhanu Jathakaya
156 sarnamayura Jathakaya
157 Vinila Jathakaya
158 Indra guththa Jathakaya
159 Santha Jathakaya
160 Susima Jathakaya
161 Nakula Jathakaya
162 Upasalhaka Jathakaya
163 Samidi Jathakaya
164 Sakungagi Jathakaya
165 Araka Jathakaya
166 Kalyana Jathakaya
167 Daddara Jathakaya
168 Markata Jathakaya
169 Duthiya makkata Jathakaya
170 Aadichchupatana Jathakaya
171 Kalahamudda Jathakaya
172 Dudda Jathakaya
173 Anabiratha Jathakaya
174 Chathumatta Jathakaya
175 Sihachamma Jathakaya
176 Ruhaka Jathakaya
177 Miththa miththa Jathakaya
178 Giridaththa Jathakaya
179 Thinduka Jathakaya
180 Gijja Jathakaya
181 Kachchapa Jathakaya
182 Saththa damma Jathakaya
183 Asadrusa Jathakaya
184 Sagamawachara Jathakaya
185 Walodaka Jathakaya
186 Dadiwahana Jathakaya
187 Silanisansa Jathakaya
188 Chullapaduma Jathakaya
189 Manichora Jathakaya
190 Parwathuththa Jathakaya
191 Walahaka Jathakaya
192 Gruhapathi Jathakaya
193 Sadusila Jathakaya
194 Bandanagara Jathakaya
195 Kelisila Jathakaya
196 Bandakawartha Jathakaya
197 Veeraka Jathakaya
198 Gangeiya Jathakaya
199 Kurungamiga Jathakaya
200 Assaka Jathakaya
201 Sonsumara Jathakaya
202 Kakkara Jathakaya
203 Kanda galaka Jathakaya
204 Somadaththa Jathakaya
205 Uchchidabaththa Jathakaya
206 Baru Jathakaya
207 Punna nadee Jathakaya
208 Kachchapa Jathakaya
209 Machcha Jathakaya
210 Seggu Jathakaya
211 Vithiya Kuta wanija Jathakaya
212 Garahitha Jathakaya
213 Darmawala Jathakaya
214 Kasawa Jathakaya
215 Chulla nanda Jathakaya
216 Putabaththa Jathakaya
217 Kaththiya warna Jathakaya
218 Kosiya Jathakaya
219 Guthapani Jathakaya
220 Kamneeya Jathakaya
222 Vithiya palasa Jathakaya
223 UPahana Jathakaya
224 Wennuthuna Jathakaya
225 Vikannawa Jathakaya
226 Ahithabu Jathakaya
227 Wachchanaka Jathakaya
228 Baka Jathakaya
229 Saketha Jathakaya
230 Ekapada Jathakaya
231 Harithamrutha Jathakaya
232 Maha pingala Jathakaya
233 Sarwadataka Jathakaya
234 Sunaka Jathakaya
235 Vithiwachcha Jathakaya
236 Mulapariyaya Jathakaya
237 Thelowada Jathakaya
238 Padanjale Jathakaya
239 Kinsukopama Jathakaya
240 Sala Jathakaya
241 Kapi Jathakaya
242 Suwa Jathakaya
243 Jarudapana Jathakaya
244 Sankappa Jathakaya
245 Thilamutti Jathakaya
246 Manikanta Jathakaya
247 Kudakakuchchisindawa Jathakaya
248 Maha mandathu Jathakaya
249 Kiritawachcha Jathakaya
250 Dutha Jathakaya
251 Paduma Jathakaya
252 Mudupani Jathakaya
253 Vithiya sankappa Jathakaya
254 Mahapanada Jathakaya
255 Kuragga Jathakaya
256 Watha saindawa Jathakaya
257 Karkataka Jathakaya
258 Vithiya Aaramadushaka Jathakaya
259 Sujatha Jathakaya
260 Kaka upaka Jathakaya
261 Udapana dusaka Jathakaya
262 Viyagra Jathakaya
263 Thrutiya kachchapa Jathakaya
264 Lola Jathakaya
265 Dulusi raja Jathakaya
266 Kuru darma Jathakaya
267 Roma Jathakaya
268 Mahisa Jathakaya
269 Sathapathra Jathakaya
270 Kutasaka Jathakaya
271 Labagaru Jathakaya
272 Salohitha Jathakaya
273 Kama vilopana Jathakaya
274 Abbiyanthara Jathakaya
275 Seiyansa Jathakaya
276 Waddasukara Jathakaya
277 Siri Jathakaya
278 Manisukara Jathakaya
279 Machchawara Jathakaya
280 Nanachchanda Jathakaya
281 Vithiya silavimansa Jathakaya
282 Baddagata Jathakaya
283 Supaththa Jathakaya
284 Jabukada Jathakaya
285 Kayavichchanda Jathakaya
286 Antha Jathakaya
287 Samudra Jathakaya
288 Udubara Jathakaya
289 Kumarapaththa Jathakaya
290 Thruthiya baka Jathakaya
291 Gamani chanda Jathakaya
292 Guththila Jathakaya
293 Vithiya rada Jathakaya
294 Sirikalakanni Jathakaya
295 chulla kalinga Jathakaya
296 maha ashwarohaka Jathakaya
297 veethiya seelavimansa Jathakaya
298 veethiya Sujatha Jathakaya
299 thruthiya palasa Jathakaya
300 jawana sakuna Jathakaya
301 Jawa Jathakaya
302 sahiya Jathakaya
303 puchimanda Jathakaya
304 kassapa mandiya Jathakaya
305 kshanthiwadi Jathakaya
306 Lohakumbi Jathakaya
307 mansa Jathakaya
308 sasa Jathakaya
309 Ekaraja Jathakaya
310 chithiya daddara Jathakaya
311 matharodana Jathakaya
312 nadare Jathakaya
313 baweru Jathakaya
314 wanara Jathakaya
315 kanawera Jathakaya
316 thuthiya thiththira Jathakaya
317 subbawa Jathakaya
318 kutidusaka Jathakaya
319 daddabba jhathakaya Jathakaya
320 bahamadaththa Jathakaya
321 thuthiyagada Jathakaya
322 wammasataka Jathakaya
323 kakkara Jathakaya
324 thuthiya kaka Jathakaya
325 ananu sochiya Jathakaya
326 kalabahu Jathakaya
327 seela vimansa Jathakaya
328 rathaladde Jathakaya
329 jabuka Jathakaya
330 bahath jaththa Jathakaya
331 pita Jathakaya
332 thusa Jathakaya
333 visayeha õthakaya Jathakaya
334 kunthani Jathakaya
335 ambachora Jathakaya
336 gajakumba Jathakaya
337 kesawa Jathakaya
338 ayakuta Jathakaya
339 sandebeda Jathakaya
340 aranya Jathakaya
341 manikundala Jathakaya
342 thutiya sujatha Jathakaya
343 jhotha Jathakaya
344 uraga Jathakaya
345 gana Jathakaya
346 karadika Jathakaya
347 latukika Jathakaya
348 chulladarmapala Jathakaya
349 sussondiya Jathakaya
350 sawrnamuga Jathakaya
351 warnaroha Jathakaya
352 silaparekka Jathakaya
353 hiri Jathakaya
354 ahikuntaka Jathakaya
355 gubiya Jathakaya
356 saliya Jathakaya
357 nawasara Jathakaya
358 miththa vindaka Jathakaya
359 palasa Jathakaya
360 digakosala Jathakaya
361 muwapothaka Jathakaya
362 musika Jathakaya
363 chulladanurdara Jathakaya
364 kapotha Jathakaya
365 aware Jathakaya
366 sewathakethu Jathakaya
367 daremuka Jathakaya
368 neru Jathakaya
369 asankawathi Jathakaya
370 migalopa Jathakaya
221 Palasa Jathakaya
371 sri kalakanni Jathakaya
372 bilala Jathakaya
373 darmadawaja Jathakaya
374 karapaththa Jathakaya
375 nandiya muga Jathakaya
376 suchi Jathakaya
377 thudila Jathakaya
378 mayha Jathakaya
379 sawrna karkataka Jathakaya
380 daja viheata Jathakaya
381 puspa ganda Jathakaya
382 vigatha Jathakaya
383 wattaka Jathakaya
384 kaka Jathakaya
385 kukku Jathakaya
386 Manoja Jathakaya
387 Suthanu Jathakaya
388 chithiya gijja Jathakaya
389 dabba pushpa Jathakaya
390 Dasanthaka Jathakaya
391 Saththubaththa Jathakaya
392 atisena Jathakaya
393 Vithiya kapi Jathakaya
394 gandara Jathakaya
395 baka brahma Jathakaya
396 maha kapi Jathakaya
397 Kumbhakara Jathakaya
398 Dalha dhamma Jathakaya
399 Somadaththa Jathakaya
400 Susima Jathakaya
401 kotisibali Jathakaya
402 Duumakari Jathakaya
403 Jaagara Jathakaya
404 kummasa pindi Jathakaya
405 paranthapa Jathakaya
406 Kachchani Jathakaya
407 Asta sabda Jathakaya
408 Sulasaa Jathakaya
409 Sumangalaa Jathakaya
410 Gangamala Jathakaya
411 chethiya Jathakaya
412 Indriya Jathakaya
413 Adiththa Jathakaya
414 Divi Jathakaya
415 thuthiya gijjaka Jathakaya
416 kosamba Jathakaya
417 Mahagira Jathakaya
418 Sulusuwa Jathakaya
419 Haaritha Jathakaya
420 Rajowada Jathakaya
421 padhamanawaka Jathakaya
422 Lomasa kasyapa Jathakaya
423 Sakwada Jathakaya
424 Halindiya Jathakaya
425 Samugga Jathakaya
426 Puuthimansa Jathakaya
427 chathuposatha Jathakaya
428 thithwatu Jathakaya
429 chathuwara Jathakaya
430 krushna Jathakaya
431 sanka Jathakaya
432 chullabodi Jathakaya
433 kanhadeepa Jathakaya
434 nigroda Jathakaya
435 thakkari Jathakaya
436 Darmapala Jathakaya
437 kukkuha Jathakaya
438 bilara Jathakaya
439 mattakundali Jathakaya
440 chakkawaka Jathakaya
441 maha mangala Jathakaya
442 gatha Jathakaya
443 mathiposaka Jathakaya
444 junha Jathakaya
445 darma Jathakaya
446 Udayabadda Jathakaya
447 Paniya Jathakaya
448 yunjjaya Jathakaya
449 dasaratha Jathakaya
450 sanwara Jathakaya
451 suppara Jathakaya
452 chulla konala Jathakaya
453 baddasala Jathakaya
454 imuddawani Jathakaya
455 kama Jathakaya
456 Janasandawa Jathakaya
457 Maha kanha Jathakaya
458 Maha paduma Jathakaya
459 Miththa miththa Jathakaya
460 Dveethiya Amba Jathakaya
461 pandana Jathakaya
462 Jawana hansa Jathakaya
463 chulla narada Jathakaya
464 dootha Jathakaya
465 kalinga Jathakaya
466 Akeerthi Jathakaya
467 thakkari Jathakaya
468 Rurumruga Jathakaya
469 Sarba miga Jathakaya
470 Salikedara Jathakaya
471 chanda kinnara Jathakaya
472 maha ukkusa Jathakaya
473 Uddala Jathakaya
474 Mahisa Jathakaya
475 suruchi Jathakaya
476 panchu posatha Jathakaya
477 maha mayura Jathakaya
478 thaõsukara Jathakaya
479 maha wanija Jathakaya
480 sadina Jathakaya
481 dasa bahmana Jathakaya
482 bikkapampa Jathakaya
483 mathanga Jathakaya
484 Chiththa sambootha Jathakaya
485 Sivi Jathakaya
486 sirimanda Jathakaya
487 rdhaktha mua Jathakaya
488 vithiya sawrnahansa Jathakaya
489 saththikuba Jathakaya
490 hallatika Jathakaya
491 somayaìa Jathakaya
492 champ Jathakaya
493 maha palobana Jathakaya
494 hathipala Jathakaya
495 Ayogara Jathakaya
496 p panditha Jathakaya
497 kinjnda Jathakaya
498 kumba Jathakaya
499 jayaddisa Jathakaya
500 Chaddantha Jathakaya
501sambawa Jathakaya
502 mahakapi Jathakaya
503 Pandanaga Jathakaya
504 sambula Jathakaya
505 gandathindu Jathakaya
506 thesakuna Jathakaya
507 sarabanga Jathakaya
508 alambusa Jathakaya
509 sankapala Jathakaya
510 chulla suthasoma Jathakaya
511 nalini Jathakaya
512 sonaka Jathakaya
513 sankiccha Jathakaya
514 kusa Jathakaya
515 sona nanda Jathakaya
516 chulla hansa Jathakaya
517 maha hansa Jathakaya
518 suda bojana Jathakaya
519 kunala Jathakaya
520 chulla suthasoma Jathakaya
521 mugapakka Jathakaya
522 mahakanaka Jathakaya
523 sama Jathakaya
524 nimi Jathakaya
525 kandahal Jathakaya
526 maha Jathakaya
527 buridaththa Jathakaya
528 vidura Jathakaya
529 Ummagga Jathakaya
530 kkntaka Jathakaya
531 buremÉa Jathakaya
532 sabbasanharka Jathakaya
533 gadaba Jathakaya
534 amaradevi Jathakaya
535 deâtha Jathakaya
536 kajjopanaka Jathakaya
537 daka raksa Jathakaya
538 dahamsoda Jathakaya
539 ummadanthi Jathakaya
540 maha bodi Jathakaya
541 wessanthara Jathakaya
542 asthaí Jathakaya
543 pakka goda Jathakaya
544 vithiya kÈiya Jathakaya
545 siha kothtuka Jathakaya
546 mendaka Jathakaya
547 kumbila Jathakaya
548 Kalandaka Jathakaya
549 kokalika Jathakaya
550 Brahmaisi Jathakaya