• සිරි ධම්මාරාම මහා විහාරය, නුගේගොඩ
  • +94 11 285 4842
  • සිරි ධම්මාරාම මහා විහාරය, නුගේගොඩ
  • +94 11 285 4842

ත්‍රිපිටකය

01 Vinaya Pitakaya

Parajika Pali – පාරාජිකා පාළි
Pacittiya Pali Bhikkhu vibhanga පාචිත්තිය පාළි 1
Pacittiya Pali Bhikkhuni vibhanga පාචිත්තිය පාළි 2
Mahavagga Pali 1 මහාවග්ග පාළි 1
Mahavagga Pali 2 මහාවග්ග පාළි 2
ChullaVagga Pali 1 චුල්ලවග්ග පාළි 1
ChullaVagga Pali 2 චුල්ලවග්ග පාළි 2
Parivara Pali 1 පරිවාර පාළි 1
Parivara Pali 2 පරිවාර පාළි 2

02 Sutra Pitaka

Digha_Nikaya 1 දීඝ නිකාය 1
Digha_Nikaya 2 දීඝ නිකාය 2
Digha_Nikaya 3 දීඝ නිකාය 3
Majjhima_Nikaya 1 මජ්ඣිම නිකාය 1
Majjhima Nikaya 2 මජ්ඣිම නිකාය 2
Majjhima Nikaya 3 මජ්ඣිම නිකාය 3
Samyutta Nikaya 1 සංයුත්ත නිකාය 1
Samyutta Nikaya 2 සංයුත්ත නිකාය 2
Samyutta Nikaya 3 සංයුත්ත නිකාය 3
Samyutta Nikaya 4 සංයුත්ත නිකාය 4
Samyutta Nikaya 5-1 සංයුත්ත නිකාය 5-1
Samyutta Nikaya 5-2 සංයුත්ත නිකාය 5-2
Anguttara Nikaya 1 අංගුත්තර නිකාය 1
Anguttara Nikaya 2 අංගුත්තර නිකාය 2
Anguttara Nikaya 3 අංගුත්තර නිකාය 3
Anguttara Nikaya 4 අංගුත්තර නිකාය 4
Anguttara Nikaya 5 අංගුත්තර නිකාය 5
Anguttara Nikaya 6 අංගුත්තර නිකාය 6
Khuddaka Patha ඛුද්දක පාඨ
Sutta Nipatha සුත්ත නිපාතය
Vimana vatthu Preta vatthu විමානවත්ථු පාළි පේතවත්ථු පාළි
Thera Gatha Therii Gatha ථෙරගාථා පාළි ථෙරීගාථා පාළි
Jataka Pali 1 ජාතක පාළි 1
Jataka Pali 2 ජාතක පාළි 2
Jataka Pali 3 ජාතක පාළි 3
Maha Niddesa Pali මහා නිද්දේස පාළි
Chulla Niddesa Pali චූල නිද්දේස පාළි
PatisambidhamaggaPakarana 1 පටිසම්භිදාමග්ගප්පකරණ 1
PatisambidhamaggaPakarana 2 පටිසම්භිදාමග්ගප්පකරණ 2
Apadana Pali 1 අපදාන පාලි – භික්ඛූ අපදාන 1
Apadana Pali 2-1 අපදාන පාලි – භික්ඛූ අපදාන 2-1
Apadana Pali 2-2 අපදාන පාලි – භික්ඛූණී අපදාන 2-2
Buddhawansa Chariyapitaka බුද්ධවංස පාළි චරියාපිටක පාළි
Nettippakarana නෙත්තිප්පකරණ
Petakopadesaya පෙටකොපදෙසො

03 Abhidhamma Pitakaya

Dhammasangani Pakarana ධම්මසංගණී ප්‍රකරණය
Vibhanga Pakarana 1 විභංග ප්‍රකරණය 1
Vibhanga Pakarana 2 විභංග ප්‍රකරණය 2
KathaVatthu Prakarana 1 කථාවත්ථු ප්‍රකරණය 1
KathaVatthu Prakarana 2 කථාවත්ථු ප්‍රකරණය 2
KathaVatthu Prakarana 3 කථාවත්ථු ප්‍රකරණය 3
Dhatukatha Puggala Pannatti ධාතුකථා පුග්ගල පඤ්ඤත්ති ප්‍රකරණ 1
Yamaka Pakarana 1 යමක ප්‍රකරණ 1
Yamaka Pakarana 2-1 යමක ප්‍රකරණ 2-1
Yamaka Pakarana 2-2 යමක ප්‍රකරණ 2-2
Patthana Pakarana 1 පට්ඨාන ප්‍රකරණ 1
Patthana Pakarana 2 පට්ඨාන ප්‍රකරණ 2
Patthana Pakarana 3 පට්ඨාන ප්‍රකරණ 3