• සිරි ධම්මාරාම මහා විහාරය, නුගේගොඩ
  • +94 11 285 4842
  • සිරි ධම්මාරාම මහා විහාරය, නුගේගොඩ
  • +94 11 285 4842

Teacher’s Day Commemoration

This event was held on the 5th to commemorate the teachers and children’s day.

As well as the above the grade 1 induction also took place.

Visit Gallery