• සිරි ධම්මාරාම මහා විහාරය, නුගේගොඩ
  • +94 11 2854843
  • සිරි ධම්මාරාම මහා විහාරය, නුගේගොඩ
  • +94 11 2854843

Author Page

  • Home
  • Archive for MadminR

වාර්ශිකව සිදු කරණු

This event was held on the 5th to commemorate the

වාර්ෂික ගුණ සමරු පිංකම