• සිරි ධම්මාරාම මහා විහාරය, නුගේගොඩ
  • +94 11 285 4842
  • සිරි ධම්මාරාම මහා විහාරය, නුගේගොඩ
  • +94 11 285 4842

හිසතෙල් ගෑමේ පුන්යෝත්සවය

සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර, ඒ හා බැඳුනු බෞධ්ධාගමික පුණ්‍යකර්මයන් හා හිසතෙල් ගෑමේ පුන්යෝත්සවය

Related Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip