• සිරි ධම්මාරාම මහා විහාරය, නුගේගොඩ
  • +94 11 2854843
  • සිරි ධම්මාරාම මහා විහාරය, නුගේගොඩ
  • +94 11 2854843

ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/siridhammaramaya/public_html/wp-content/themes/lifeline2/single-lif_service.php on line 42

විවිද ආර්ථික දුෂ්කරතා වලින් පෙළෙන දරැවන්ගේ  අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක කරගැනීම සඳහා මෙම ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය විහාරස්ථ දායක දායිකාවන්ගේ ධන පරිත්‍යාගයෙන් සිදු කරණු ලබයි.

Related Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip