• සිරි ධම්මාරාම මහා විහාරය, නුගේගොඩ
  • +94 11 2854843
  • සිරි ධම්මාරාම මහා විහාරය, නුගේගොඩ
  • +94 11 2854843

වාර්ෂික වස් පින්කම් මාලාව


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/siridhammaramaya/public_html/wp-content/themes/lifeline2/single-lif_service.php on line 42

වසරක් පාසා සිදු කරන වස් පින්කම් මාලාව හා එයට සමගාමිව පැවැත්වෙන සුමධුර ධර්ම දේශනා මාලාව.

Related Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය

විවිද ආර්ථික දුෂ්ක

අභය දානමය පුන්‍යකර්මය

නුගේගොඩ සිරි ධම්මා

වෙසක් උත්සවය

තිලිගුරු බුදු පියා