• සිරි ධම්මාරාම මහා විහාරය, නුගේගොඩ
  • +94 11 2854843
  • සිරි ධම්මාරාම මහා විහාරය, නුගේගොඩ
  • +94 11 2854843

වාර්ෂික ගුණ සමරු පිංකම


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/siridhammaramaya/public_html/wp-content/themes/lifeline2/single-lif_service.php on line 42

සිරි ධම්මාරාමය විහාරස්ථානයෙහි වැඩ සිට අපවත් වී වදාළ ආභිධම්මිකාචාර්ය ආදී කතෘ ඇතුලු විහාර ගණයේ අපවත් වී වදාළ ගරු ස්වාමීන් වහන්සේලා හා විහාර භූමිය පූජාකළ මල්වත්තගේ ජොහානා පීරිස් සෙනෙවිරත්න මැතිනිය සියලු දායක දායිකාවන් සිහිපත් කර වාර්ෂික ගුණ සමරු පිංකම පවත්වයි

Related Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය

විවිද ආර්ථික දුෂ්ක

හිසතෙල් ගෑමේ පුන්යෝත්සවය

සිංහල හින්දු අලුත්

පොසොන් උත්සවය

අනුබුදු මිහිදු මහා