• සිරි ධම්මාරාම මහා විහාරය, නුගේගොඩ
  • +94 11 285 4842
  • සිරි ධම්මාරාම මහා විහාරය, නුගේගොඩ
  • +94 11 285 4842

වාර්ෂික ගුණ සමරු පිංකම සහ කඨින පිංකම

සිරි ධම්මාරාමය විහාරස්ථානයෙහි වැඩ සිට අපවත් වී වදාළ ආභිධම්මිකාචාර්ය ආදී කතෘ ඇතුලු විහාර ගණයේ අපවත් වී වදාළ ගරු ස්වාමීන් වහන්සේලා හා විහාර භූමිය පූජාකළ මල්වත්තගේ ජොහානා පීරිස් සෙනෙවිරත්න මැතිනිය සියලු දායක දායිකාවන් සිහිපත් කර වාර්ෂික ගුණ සමරු පිංකම පවත්වයි

2020 වර්ෂයේ කඨින පිංකමේ දායකත්වය ගෙන කටයුතු කරණු ලබන්නේ වරුණ ගුණවර්ධන මැතිතුමා සහ නයෝමි ගුණවර්ධන මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ සැම…

Mr. Waruna Gunawardena and Mrs. Nayomi Gunawardena and all the members of the family are contributing to the Katina Pinkama of the year 2020.

Related Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය

විවිද ආර්ථික දුෂ්ක

පොසොන් උත්සවය

අනුබුදු මිහිදු මහා