• සිරි ධම්මාරාම මහා විහාරය, නුගේගොඩ
  • +94 11 2854843
  • සිරි ධම්මාරාම මහා විහාරය, නුගේගොඩ
  • +94 11 2854843

පොසොන් උත්සවය


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home1/siridhammaramaya/public_html/wp-content/themes/lifeline2/single-lif_service.php on line 42

අනුබුදු මිහිදු මහා රහතන් වහන්සේ ලක්දිවට සම්බුද්ධ සාසනය වැඩම කරවූ පොසොන් පොහොය සැමරුම් පුන්‍යකර්ම මාලාව

Related Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
වෙසක් උත්සවය

තිලිගුරු බුදු පියා

හිසතෙල් ගෑමේ පුන්යෝත්සවය

සිංහල හින්දු අලුත්

අභය දානමය පුන්‍යකර්මය

නුගේගොඩ සිරි ධම්මා