• සිරි ධම්මාරාම මහා විහාරය, නුගේගොඩ
  • +94 11 285 4842
  • සිරි ධම්මාරාම මහා විහාරය, නුගේගොඩ
  • +94 11 285 4842
  • January 1, 2021 04:00 pm - January 1, 2021 08:00 pm
  • Siri Dhammarama Maha Viharaya - Nugegoda

වාර්ෂික අභය දානමය පිංකම – 2021

About Us

  • සිරි ධම්මාරාම මහ විහාරය
  • 0112854843
  • http://www.siridhammaramaya.com

අභය දානමය පිංකම – 2023
******* ******* ********

වාර්ෂිකව සිදු කරණු ලබන අභය දානමය පිංකම 2023-01-01 සවස 4.00 ට පැවැත්වේ.

මරණයට නියම වු ගවයන්, මෙවරත් නුගේගොඩ සිරි ධම්මාරාම විහාරස්ථ දායක දායිකාවන්ගේ ධන පරිත්‍යාගයෙන් ජිවිත දානය ලබා දීමට කටයුතු සුදානම් කරගෙන තිබේ.

මෙම මහඟු පිංකම, නුගේගොඩ සිරි ධම්මාරාමාධිපති බෝගම්බර මෛත්‍රිරතන හිමියන්ගේ අනුශාසනා පරිදි සිදු කරණු ලබයි.

මෙම අභය දානමය පිංකම සඳහා ධන පරිත්‍යාග කරණ සියලු දෙනාටත් නොයෙක් අයුරින් උදවු උපකාර කරණ සියලු දෙනාටත් දිගාසිරි ලැබේවා..! නිදුකි නිරෝගී සුව ලැබේවා..! මොක්ෂ සම්පත්තිය පිණිස මෙම කුසල කර්මය සියලු දෙනාම අනුමෝදන් වේවා…!

Welcome All

A special Blessing Bodhi Pooja will be held on 01.01.2021 at 5.00 pm. I respectfully invite you all.
Blessings of the Triple Gem … !!!