• සිරි ධම්මාරාම මහා විහාරය, නුගේගොඩ
  • +94 11 2854843
  • සිරි ධම්මාරාම මහා විහාරය, නුගේගොඩ
  • +94 11 2854843

වාර්ෂික කඨින මහා පිංකම සහ කඨින පෙරහැර

  • Home
  • Events
  • වාර්ෂික කඨින මහා පිංකම සහ කඨින පෙරහැර