තොරතුරු හා විමසීම්...

අපගේ දුරකථන අංකයෙන්, විද්‍යුත් තැපෑලෙන් හෝ පහත පෝරමය පුරවා අපවෙත එවීමන් අප හා එක්වන්න.

සිරි ධම්මාරාම මහා විහාරය,
නුගේගොඩ

Tel: +94 11-2854843
Fax: +94 11-2854843
siridhammaramaya@gmail.com


ශ‍්‍රී සුචරිත වර්ධන දහම් පාසල (සිංහල/English)
sucharithads@gmail.com

සුචරිත යොවුන් සංගමය
clubsyouth@gmail.com


සිරි ධම්මාරාම මහා විහාරය

   

ශ‍්‍රී සුචරිත වර්ධන දහම් පාසල

   

සුචරිත යොවුන් සංගමය