නුගේගොඩ ප්‍රදේශයේ තරුණ තරුණියන්ගේ සමාජීය පසුබිම වඩාත් හරවත් සහ ගුණ දහමින් ශක්තිමත් කිරීම හා ඔඋන්ගේ සබැ හැකියාවන් සොයා යාම සුචරිත යොවුන් සංගමයේ ප්‍රධාන අරමුනයි.