සිංහල හා ඉංග්‍රීසි මද්‍යය දෙකෙන්ම පවත්වනු ලබන ශ‍්‍රී සුචරිත වර්ධන දහම් පාසල සදහාත් අපගේ දෙමුපිය, දායක දායිකාවන් සදහාත් අපගේ පුස්තකාලයේ පහසුකම් සලසා ඇත. අපගේ පුස්තකාලය පොත්පත් 10,000 පමණ එකතුවකින් සමන්විතය.